witmirHurtownia Książki Technicznej WITMIR

Szukaj

 


Wydawnictwa

Pytania i testy egzaminacyjne na uprawnienia budowlane wyd. 7/2010

Pytania i testy egzaminacyjne na uprawnienia budowlane wyd. 7/2010
Cena tradycyjna: 65.00 zł
Cena promocyjna: 50.70 zł
Oszczędzasz: 14.3 zł /-22%/
niedostępna
autor:Praca zbiorowa
wydawnictwo:Polcen Oficyna Wydawnicza
isbn:9788389234467
stron:419

spis treści pdf


stan prawny: 1 lipca 2010 r. Prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Zgodnie z art. 12 ustawy– Prawo budowlane [Pb], samodzielne funkcje techniczne w budownictwie to działalność polegająca na fachowej ocenie zjawisk technicznych lub samodzielnym rozwiązywaniu zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno- organizacyjnych w procesie budowlanym. W szczególności działalność ta obejmuje:
1) projektowanie, sprawdzanie rozwiązań projektowych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego,
2) kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi,
3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzorowanie i kontrolę techniczną wytwarzania tych elementów,
4) wykonywanie nadzoru inwestorskiego,
5) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych,
6) rzeczoznawstwo budowlane. Jak wynika z treści przepisów (art. 17 Pb), do osób pełniących samodzielne funkcje techniczne (określane również jako „funkcje zaufania publicznego”), będących uczestnikami procesu budowlanego, oprócz inwestora zalicza się: n inspektora nadzoru inwestorskiego, n projektanta, n kierownika budowy lub kierownika robót. Samodzielne funkcje techniczne w polskim budownictwie mogą również wykonywać osoby będące obywatelami 25 państw członkowskich Unii Europejskiej, 3 krajów EFTA (Norwegia, Islandia, Lichtenstein) oraz Konfederacji Szwajcarskiej, które są uznane w RP w zakresie uznawania kwalifikacji zawodowych. Osoby te, z wyjątkiem architektów wyróżnionych za szczególne osiągnięcia, podlegają postępowaniu weryfikacyjnemu przez właściwy organ samorządu zawodowego. Aby zapewnić bezpieczeństwo i odpowiedni poziom jakości wykonywanych robót i obiektów budowlanych, samodzielne funkcje techniczne mogą wykonywać wyłącznie osoby fizyczne posiadające uprawnienia budowlane.

Przykładowe pytania egzaminacyjne z komentarzem
Komentarz do ustawy Prawo budowlane
Teksty ujednolicone wybranych aktów prawnych
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
Rozdział 1. Przepisy ogólne
Rozdział 2. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
Rozdział 3. Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego
Rozdział 4. Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót
budowlanych
Rozdział 5. Budowa i oddawanie do użytku obiektów budowlanych
Rozdział 6. Utrzymanie obiektów budowlanych
Rozdział 7. Katastrofa budowlana
Rozdział 8. Organy administracji architektoniczno-budowlanej
i nadzoru budowlanego
Rozdział 9. Przepisy
Rozdział 10. Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie
Rozdział 11. Przepisy przejściowe i końcowe
Załącznik
11.1. Indeks przedmiotowy
3.2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie
Dział I. Przepisy ogólne
Dział II. Zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej.......
Rozdział 1. Usytuowanie budynku
Rozdział 2. Dojścia i dojazdy
Rozdział 3. Miejsca postojowe dla samochodów osobowych
Rozdział 4. Miejsca gromadzenie odpadów stałych
Rozdział 5. Uzbrojenie techniczne działki i odprowadzenie wód powierzchniowych
Rozdział 6. Studnie
Rozdział 7. Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe
Rozdział 8. Zieleń i urządzenia rekreacyjne
Rozdział 9. Ogrodzenia
Dział III. Budynki i pomieszczenia
Rozdział 1. Wymagania ogólne
Rozdział 2. Oświetlenie i nasłonecznienie
Rozdział 3. Wejścia do budynków i mieszkań
Rozdział 4. Schody i pochylnie
Rozdział 5. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi
Rozdział 6. Pomieszczenia higienicznosanitarne
Rozdział 7. Szczególne wymagania dotyczące mieszkań w budynkach wielorodzinnych
Rozdział 8. Pomieszczenia techniczne i gospodarcze
Rozdział 9. Dojścia i przejścia do urządzeń technicznych
Rozdział 10. Garaże dla samochodów osobowych
Rozdział 11. Szczególne wymagania dotyczące pomieszczeń inwentarskich
Dział IV. Wyposażenie techniczne budynków
Rozdział 1. Instalacje wodociągowe zimnej i ciepłej wody
Rozdział 2. Kanalizacja ściekowa i deszczowa
Rozdział 3. Wewnętrzne urządzenia do usuwania odpadów stałych
Rozdział 4. Instalacje ogrzewcze
Rozdział 5. Przewody kominowe
Rozdział 6. Wentylacja i klimatyzacja
Rozdział 7. Instalacja gazowa na paliwa gazowe
Rozdział 8. Instalacja elektryczna
Rozdział 9. Urządzenia dźwigowe
Dział V. Bezpieczeństwo konstrukcji
Dział VI. Bezpieczeństwo pożarowe
Rozdział 1. Zasady ogólne
Rozdział 2. Odporność pożarowa budynków
Rozdział 3. Strefy pożarowe i oddzielenia przeciwpożarowe
Rozdział 4. Drogi ewakuacyjne
Rozdział 5. Wymagania przeciwpożarowe dla elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego
Rozdział 6. Wymagania przeciwpożarowe dla palenisk i instalacji
Rozdział 7. Usytuowanie budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe
Rozdział 8. Wymagania przeciwpożarowe dla garaży
Rozdział 9. Wymagania przeciwpożarowe dla budynków inwentarskich
Rozdział 10. Wymagania przeciwpożarowe dla budynków tymczasowych 
Dział VII. Bezpieczeństwo użytkowania
Higiena i zdrowie
Wymagania ogólne
Ochrona czystości powietrza
Ochrona przed promieniowaniem jonizującym i polami elektromagnetycznymi
Ochrona przed zawilgoceniem i korozją biologiczną
Ochrona przed hałasem i drganiami
Oszczędność energii i izolacyjność cieplna
Przepisy przejściowe i końcowe
Indeks przedmiotowy
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (wyciąg)
Dział Przepisy ogólne
Rozdział 1 Zakres obowiązywania
Rozdział 2 Zasady ogólne
Rozdział 3. Organy wyższego stopnia i organy naczelne
Rozdział 4. Właściwość organów
Rozdział 5. Wyłączenie pracownika oraz organu
Rozdział 6. Strona
Rozdział 7. Załatwianie spraw
Rozdział 8. Doręczenia
Rozdział 9. Wezwania
Rozdział 10. Terminy
Dział II. Postępowanie
Rozdział 1. Wszczęcie postępowania
Rozdział 2. Protokoły i adnotacje
Rozdział 3. Udostępnianie akt
Rozdział 4. Dowody
Rozdział 5. Rozprawa
Rozdział 6. Zawieszenie postępowania
Rozdział 7. Decyzje
Rozdział 8. Ugoda
Rozdział 9. Postanowienia
Rozdział 10. Odwołania
Rozdział 11. Zażalenia
Rozdział 12. Wznowienie postępowania
Rozdział 13. Uchylenie, zmiana oraz stwierdzenie nieważności decyzji
Indeks przedmiotowy

Koszyk

jest pusty

Kategorie

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowościach, podaj swój adres e-mail.


Podaj swój e-mail:
W każdej chwili można się wypisać z listy newslettera. Nikomu nie udostępniamy adresów e-mail z naszej bazy.

Księgarnia  |   Koszyk  |   Regulamin  |   Polityka prywatności  |   Kontakt
Copyright © 2018 Hurtownia Książki Technicznej WITMIR
Powiadomienie o plikach cookies
[x] Nie pokazuj więcej
Uprzejmie informujemy, iż niniejsza witryna korzysta z plików cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej, czytając Politykę prywatności.